Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Wszystkich, co zasnęli w Tobie, Panie…

Ze smutkiem przyjmujemy wiadomości o śmierci tak wielu osób, związanych ze szkolnictwem katolickim. Ostatnie informacje to odejście ks. prałata Kazimierza Bednarskiego, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie (zm. 7 lutego) oraz pani Hanny Łączyńskiej, wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin na warszawskim Ursynowie (zm. 21 stycznia).

Śp. ks. dr Kazimierz Bednarski (ur.1948) był założycielem i dyrektorem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II oraz budowniczym i proboszczem parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Jego wszechstronne zaangażowanie duszpasterskie, w tym inicjatywy i praca na rzecz młodzieży, zostały docenione przez przyznanie tytułu „Proboszcza III Tysiąclecia” oraz „Proboszcza Roku 2000” (KAI).

Pani Hanna Łączyńska to wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin na Ursynowie oraz przez wiele lat członkini Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i pełnomocnik Zarządu ds. Szkół. W 2014 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty.

Dziękując Panu Bogu za ich wielkoduszne zaangażowanie w szkolnictwo katolickie oraz otwartość i współpracę w ramach Rady Szkół Katolickich, ofiarujemy naszą modlitwę za nich i wszystkich związanych z naszymi szkołami, którzy zmarli ostatnim czasie:

Wszystkich, co zasnęli w Tobie,
Wprowadź do królestwa swego,
Jezus bowiem dał im wiarę,
A Najświętszy Duch namaścił. Amen.
(z Oficjum za zmarłych)

Wpis Katolickie szkoły w rankingu Perspektyw

Z radością zauważamy, znaczny udział szkół katolickich w Rankingach Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, które opublikowano w styczniu br. Aż 62 procent wszystkich liceów katolickich zostało wyróżnionych tytułem Złotej, Srebrnej bądź Brązowej Szkoły. W niemal wszystkich województwach nasze placówki były reprezentowane w pierwszej dwudziestce najlepszych.

Ogólnopolski Ranking Perspektywy 2020 przygotowano w oparciu o trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Rankingi uwzględniają szkoły dla młodzieży, w których zdawało maturę w maju 2019 roku minimum 12 maturzystów. Ranking Liceów Ogólnokształcących obejmuje 1000 szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki według przyjętych kryteriów. Natomiast Ranking Techników prezentuje 500 najwyżej ocenianych szkół, a w kryterium oceny wzięto pod uwagę także wyniki egzaminów zawodowych.

I. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 wśród Złotych Szkół (miejsca od 1 do 200 w rankingu) znalazło się 26 liceów katolickich i jedno ewangelickie. Wśród Srebrnych Szkół (miejsca od 200 do 500 w rankingu) jest 39 liceów katolickich, a wśród Brązowych – 22 licea. Wyróżnione licea katolickie to łącznie 87 placówek na 140 wszystkich katolickich liceów ogólnokształcących w Polsce (62 procent). W odniesieniu do pozostałych wyróżnionych szkół, katolickie licea stanowią 8,7 procenta.
Wśród 500 najwyżej ocenianych liceów znalazły się 65 szkoły katolickie i jedna ewangelicka, co stanowi 13 procent w tej grupie. Przedstawia się to następująco:
• w pierwszej setce jest 8 liceów katolickich i jedno ewangelickie;
• w drugiej setce – 18 liceów katolickich
• w trzeciej – 16, w czwartej setce – 16 i w piątej 7 liceów katolickich.

W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2020 wyróżniono 200 liceów z najlepszymi wynikami maturalnymi. W tej liczbie znajduje się 25 szkół katolickich i jedna ewangelicka, co łącznie stanowi 13 procent wyróżnionej grupy.
• w pierwszej pięćdziesiątce wyróżnione są 2 licea katolickie;
• w drugiej pięćdziesiątce – 6 liceów katolickich i jedno ewangelickie;
• w trzeciej – 10 liceów katolickich, w czwartej pięćdziesiątce – 7.

Opublikowano także Rankingi Najlepszych Liceów w Województwach. We wszystkich województwach poza województwem mazowieckim licea katolickie były reprezentowane w pierwszej dwudziestce najlepszych przez przynajmniej jedną, a zazwyczaj więcej szkół.
Pierwsze miejsce w rankingu dwóch województw (podkarpackiego i świętokrzyskiego) zajęły licea katolickie. W województwie opolskim liceum katolickie uplasowało się na trzeciej pozycji. W oddzielnym Rankingu Liceów Warszawskich w wyróżnionej grupie 100 placówek znalazło się 5 katolickich (jedna Złota oraz 4 Srebrne Szkoły).

II. TECHNIKA

W Rankingu Techników 2020 przy ocenie brano pod uwagę cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Wśród Złotych Szkół (miejsca od 1 do 100 w rankingu) znalazło się jedno technikum katolickie (lokata 59), które również znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych techników województwa małopolskiego. Liczba wszystkich katolickich techników w Polsce wynosi 16.
W kategorii Ranking Maturalny Techników 2020 jedna szkoła katolicka znalazła się w pierwszej setce najwyżej ocenianych (na pozycji 29).

III. OLIMPIADY

Ranking Szkół Olimpijskich 2020 przygotowano w oparciu o wyniki 55 olimpiad ogólnopolskich i 20 międzynarodowych w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów w szkole (liceum lub technikum). Wśród 200 liceów i techników z najwyższą punktacją wymienionych w rankingu znajduje się 14 szkół katolickich, co stanowi 7 procent tej grupy.
• W pierwszej pięćdziesiątce wyróżnionych jest 5 liceów katolickich;
• w drugiej pięćdziesiątce – 5;
• w trzeciej – 3 i w czwartej pięćdziesiątce – 1 szkoła katolicka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Złotym, Srebrnym i Brązowym Szkołom Katolickim. Dziękujemy Panu Bogu za włożony trud i pasję dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i absolwentów. Sukces nie jedno ma imię. Niech piękna służba na rzecz wszechstronnego rozwoju młodych ludzi owocuje w różnych wymiarach i przynosi dobro wychowankom, ich rodzinom, szkołom i naszej Ojczyźnie. Tego życzymy w Nowym Roku wszystkim Szkołom Katolickim, a młodzież zapraszamy w progi liceów i techników katolickich, publicznych i niepublicznych.

Wpis Szkoły katolickie w liczbach

Działające w naszym kraju edukacyjne placówki katolickie są bardzo różnorodne pod względem typu, wielkości, lokalizacji, tradycji czy sposobów realizacji misji. W roku szkolnym 2020/2021 wszystkich szkół katolickich w Polsce jest 487 (stan na 30 IX 2020). W tej liczbie 259 to szkoły podstawowe, 144 licea ogólnokształcące, 23 szkoły zawodowe (technika i szkoły branżowe) oraz 8 to szkoły artystyczne (muzyczne i plastyczne). 53 szkoły to instytucje adresowane do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 35 z nich działa w ramach młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Szkoły podstawowe katolickie to 1,8% wszystkich szkół podstawowych w Polsce, katolickie licea ogólnokształcące to 3,5% wszystkich szkół tego typu, natomiast katolickie technika to mniej niż 1% wszystkich techników w kraju.

We wszystkich szkołach łącznie kształci się 72.469 uczniów, z czego 46.530 w szkołach podstawowych, 21.665 w liceach ogólnokształcących, 1.827 w technikach i 390 uczniów w szkołach branżowych I stopnia. Do szkół artystycznych ogólnokształcących uczęszcza 412 osób i 130 do szkół artystycznych bez kształcenia ogólnego. Pozostała liczba 1.515 to uczniowie różnego typu szkół specjalnych.

Szkoły katolickie są prowadzone przez różne podmioty. Dla zdecydowanej większości organem prowadzącym są zgromadzenia zakonne (201), następnie stowarzyszenia i towarzystwa (153), w dalszej kolejności: diecezje (53), parafie i rektorat kościoła (36), fundacje (18), Caritas diecezjalne (10), osoby fizyczne (4), ruchy religijne (4), spółki (3) oraz inne organizacje społeczne (2). Nie ma diecezji w Polsce, która nie miałaby przynajmniej 2 szkół katolickich, a często ma ich dużo więcej. Najszybciej znajdziemy szkołę katolicką archidiecezji krakowskiej, bo jest ich tam aż 49 oraz w obu diecezjach warszawskich łącznie – 47 (w archidiecezji warszawskiej 32 i diecezji warszawsko-praskiej 15). Diecezje, w których jest 15 lub więcej szkół katolickich to: archidiecezja częstochowska (32), łódzka (23), katowicka (20), poznańska (19), wrocławska (18), gdańska (16), tarnowska (16) i przemyska (15).

Wykaz wszystkich szkół katolickich znajduje się na naszej stronie w zakładce SZKOŁY.

Wpis Przychodzi do nas Bóg…

Przychodzi Bóg...
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 10-11).
Jakież zdumienie!
Rodząc się w Betlejem, wiekuisty Syn Boży
wszedł w dzieje każdego człowieka, który żyje na ziemi.
Jest już obecny w świecie jako jedyny Zbawiciel ludzkości.
Dlatego modlimy się: Salvator mundi, salva nos!

– św. Jan Paweł II, Orędzie na Boże Narodzenie 2003

W tym czasie, gdy tajemnica Bożego Narodzenia na nowo zadziwia nas prawdą i pięknem Dobrej Nowiny, życzymy pokoju, płynącego z głębi wiary, że Bóg, który zbawia, jest bardzo blisko, pośród nas!

Wielkie rzeczy dokonują się w biednych okolicznościach, na peryferiach Betlejem, wśród garstki najbliższych. Wielkie dary Bożej radości, nadziei, miłości niechaj spływają i w nasze domy, na naszych najbliższych, którzy są z nami i tych, którzy muszą pozostać z dala z powodu pandemii. Niech będą umocnieniem dla naszych szkolnych wspólnot i środowisk, doświadczonych trudami nauczania zdalnego.

Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 2021.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Wieczny odpoczynek...

We wtorek 10 listopada 2020 r. odszedł do Pana śp. Dariusz Przyłas założyciel i dyrektor Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.

Pan Dyrektor był również wieloletnim prezesem Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Polsce, doradcą metodycznym ds. katechezy w diecezji gliwickiej i wizytatorem rejonowym katechezy. Pełnił posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Osierocił żonę i piątkę dzieci.

Śmierć tak zasłużonego i oddanego „Bożej sprawie” Dyrektora jest wielką stratą dla całej społeczności katolickiego szkolnictwa w Polsce. W imieniu Rady Szkół Katolickich wyrażamy wdzięczność Panu Dyrektorowi za Jego oddaną służbę na rzecz katolickiego wychowania i edukacji. Modlimy się o wieczną radość dla Niego, aby w ramionach Kochającego Ojca cieszył się Bożą obecnością bez końca.

Społeczności Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu, tak mocno doświadczonej niedawnym pożarem budynków szkolnych, życzymy dużo sił i Bożej pomocy w dalszym rozwoju. Niech owocem wieloletniej pracy Pana Dyrektora Dariusza, jego służby na rzecz bliźnich i wszelkich podejmowanych działań będą kolejne zastępy wykształconych, wiernych Kościołowi i Ojczyźnie absolwentów.

Otoczmy modlitwą śp. dyr. Dariusza. W tym miesiącu w sposób szczególny polecajmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkół katolickich w Polsce. Niech odpoczywają w Panu…

Wpis Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Wszyscy Pracownicy katolickich szkół i placówek wychowawczych,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przeżywanego w tak odmienny sposób od tego, do czego przywykliśmy, pragniemy zapewnić Was o łączności duchowej i przekazać nasze serdeczne życzenia. Misja Wasza trwa, choć musi stawiać czoła nowym wyzwaniom. Niech nigdy nie zabraknie Wam nadziei, wytrwałości i pokoju ducha, który jest w Chrystusie Jezusie, naszym Mistrzu i Nauczycielu. Niech Boże błogosławieństwo będzie z Wami zawsze w Waszej pracy i w życiu osobistym. Matce Bożej Jasnogórskiej, naszej Patronce, zawierzamy Was Wszystkich, Wasze rodziny i szkoły.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Pomoc dla szkoły katolickiej w Lublińcu

W dniu 24 września br. na skutek pożaru zostały zniszczone pomieszczenia Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu (budynek należy do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej).
Zwracamy się z gorącą prośbą i apelem do Wszystkich, którym nie jest obojętne o duchowe i materialne wsparcie, aby można było odbudować pomieszczenia szkolne i nadal owocnie prowadzić działalność edukacyjną i wychowawczo-opiekuńczą szkoły.

Wpłaty pieniężne przyjmowane są na rachunek:

Nr konta 40 1050 1155 1000 0023 1587 1935
Tytułem: darowizna
Zespół Szkół im. Świętej Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec

W duchu solidarności i duchowej łączności kierujemy słowa wsparcia do całej społeczności Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu – Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Uczniów i Rodziców. Niech Boża łaska i pomoc bliźnich towarzyszą Wam obficie w tak trudnym czasie!

Ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK z Zarządem

Wpis X Tydzień Wychowania

Baner X Tygodnia Wychowania

„Budujmy więzi”

13-19 września 2020 r.

„Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie,
przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…”
(Dyrektorium o katechizacji 2020, pkt 247)

 

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy,

w tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji.

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie wciąż odczuwamy.

Problematyka budowania wzajemnych relacji będzie przedmiotem refleksji, którą podejmować będziemy w naszej Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września 2020 roku. X Tydzień Wychowania poprzedzi List Pasterski Episkopatu Polski na niedzielę, 6 września 2020 r. Pomoce do zastosowania w ramach Tygodnia Wychowania, w związku z sytuacją epidemiczną, w tym roku zostają przekazane diecezjom w formie elektronicznej. Proponujemy rozważania oparte na czytaniach mszalnych i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych oraz tekst konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli. Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod kierunkiem ks. Marka Studenskiego.

POBIERZ MATERIAŁY NA X TYDZIEŃ WYCHOWANIA

Wpis Nauczycielu dobry – Konferencja Dyrektorów

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński patronował Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się 21 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze. Początek roku szkolnego 2020/21 stawia przed szkołami wiele wyzwań. Dyrektorzy wspólnie poszukiwali dróg, jak kształtować w środowisku szkolnym postawy chrześcijańskie i jak przygotować szkołę do funkcjonowania w warunkach pandemii. Obradom towarzyszyły słowa Prymasa Tysiąclecia – motto konferencji: „Nauczycielu dobry.” Wam [nauczyciele] powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi. I te dzieci mają prawo mówić do was: „nauczycielu dobry”. Nauczanie to święte posłannictwo (…) odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność. Tak bym pragnął, (…) byście uwierzyli w to, że w was samych jest ukryta jakaś przez Boga wszczepiona siła, która was przeznacza do tego właśnie trudnego powołania. (Jasna Góra, 30 czerwca 1957)

Postać Kardynała Wyszyńskiego od mniej znanej strony przybliżył o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv, relator procesu beatyfikacyjnego w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, w wykładzie zatytułowanym „Autorytet, który wychowuje. Sugestie Stefana Kard. Wyszyńskiego”. Z kolei ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski w konferencji „Nowe ideologie – ekologizm i ideologia LGTB” omówił zjawiska społeczne sprzeczne z antropologią chrześcijańską. Podkreślił, że kluczem postępowania jest nauczanie Jezusa i powrót do bycia dzieckiem Bożym. „Niech waszym programem będzie jedno: ocalić w waszych wychowankach wrażliwość dziecka” – powiedział do zebranych dyrektorów i nauczycieli.

Znaczna cześć czasu konferencji była przeznaczona na omówienie nowej sytuacji prawnej, szczególnie w obliczu pandemii. W prezentacji „Jak zorganizować pracę szkoły od 1 września 2020 r.” pani Liliana Zientecka omówiła nowe przepisy prawne dotyczące funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID-19 oraz zaproponowała możliwe rozwiązania. Dyrektorzy szkół włączyli się w debatę na temat ewentualnych możliwości dostosowania warunków w szkole. S. Patrycja Garbacka omówiła pokrótce inne zagadnienia prawne, w tym dotyczące podwyżki subwencji oświatowej w bieżącym roku kalendarzowym.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy wzięli udział Eucharystii, której przewodniczył ks. abp M. Jędraszewski. W homilii podkreślił, że na przykazaniu miłości Boga i bliźniego opiera się porządek społeczny, narodowy, ład myślenia i działania. „Jeżeli będziesz miłował Boga, to otworzysz się na głębię swego człowieczeństwa. To Bóg otworzy w tobie tę głębię i z ciebie ją wydobędzie. Tym bogactwem, kochając drugiego człowieka, zwłaszcza młodego, będziesz się dzielił” – powiedział.

Mimo, że nie wszyscy dyrektorzy szkół katolickich w Polsce mogli dotrzeć z powodu trwającej pandemii, konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników. Dyrektorzy i delegaci polecili nowy rok szkolny we wszystkich placówkach katolickich opiece swojej Patronki – Matki Bożej Jasnogórskiej.

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich 21-08-2020

Motto przewodnie: „Nauczycielu dobry”. «Wam [nauczyciele] powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi. I te dzieci mają prawo mówić do was: „nauczycielu dobry”. Nauczanie to święte posłannictwo (…) odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność. Tak bym pragnął (…) byście uwierzyli w to, że w was samych jest ukryta jakaś przez Boga wszczepiona siła, która was przeznacza do tego właśnie trudnego powołania.» – Kard. Stefan Wyszyński

Wpis Konferencja Dyrektorów 21.08

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich do udziału w konferencji, która odbędzie się 21 sierpnia br. na Jasnej Górze. Rozpoczęcie w Auli Papieskiej o godz. 9.30.

W programie m. in.:

  • wykład ks. apb. Marka Jędraszewskiego,
  • wystąpienie o. Zdzisława Kijasa relatora procesu beatyfikacyjnego o Księdzu Prymasie Stefanie Wyszyńskim;
  • aktualne informacje prawne.

Bardzo prosimy o dokonanie zgłoszeń przez dosłanie wypełnionego arkusza na adres: [email protected].

 

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]