"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

12-11-2018 → Tt1,1-9; Ps24(23),1-2.3-4ab.5-6(R.:por.6); Łk17,1-6;

Obowiązek przebaczania: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgor-szenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu». Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

Pismo Święte pojmuje Bożą interwencję po stronie uciśnionych jako wyraz sprawiedliwości, to znaczy wierności zbawczym obietnicom złożonym Izraelowi. Bóg jest sprawiedliwy, ponieważ zbawia, spełniając w ten sposób swoje obietnice, natomiast sąd nad grzechem i nad bezbożnymi jest tylko jednym z aspektów Jego miłosierdzia. Na tę miłosierną sprawiedliwość może zawsze liczyć grzesznik, który wzbudził w sobie szczerą skruchę. W obliczu trudności, jakie nastręcza dostrzeże-nie sprawiedliwości w ludziach i ich instytucjach, w Biblii kształtuje się przekonanie, że pełna spra-wiedliwość zapanuje dopiero w przyszłości, dzięki działaniu postaci, która z czasem zyskuje cechy „mesjańskie”. W Nowym Testamencie Boża sprawiedliwość związana jest ze zbawczym dziełem Chrystusa. Jezus jest Synem Człowieczym, któremu Ojciec przekazał władzę sądzenia. Będzie On sprawował sąd nad powstałymi z grobów, oddzielając tych, którzy przeznaczeni są na zmartwych-wstanie życia, od tych, których udziałem będzie zmartwychwstanie potępienia. Tylko ten, kto od-rzuci zbawienie, ofiarowane mu przez nieskończone miłosierdzie Boże, zostanie potępiony, ponie-waż sam się potępi. Dostęp do tego Ojca tak bardzo sprawiedliwego i miłosiernego uzyskać można jedynie przez doświadczenie miłosierdzia, które winno cechować nasze relacje z bliźnimi. Strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom. Gdy odmawiamy przebaczenia naszym braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla miłosiernej miłości Ojca. 7 VII 1998

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl