"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

23-9-2019 → Ezd1,1-6; Ps126,1-2ab.2cd-3.4-5.6; Łk8,16-18;

Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukry-tego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbiteraWspomnienie obowiązkoweZaangażowanie apostolskie, wiarygodne i skuteczne, winno budzić w Kościele i w chrześcijanach potrzebę świadectwa. Nie może tu być braku spójności lub istnieć sprzeczność między wiarą chrześci-jańską i wszystkimi implikacjami, które ona ma w życiu każdego wierzącego. Kościół i chrześcijanin są nosicielami światła, a światło zostało zapalone, aby świeciło: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wcho-dzą”. Kościół ze swoim niepokojem religijnym i pasterskim, winien być obecny w społecznej rzeczywisto-ści tej ziemi. szczególną uwagę winien Kościół poświęcać duszpasterstwu rodziny, aby ta wspólnota życia i miłości odpowiadała zamierzeniu Bożemu, zachowała swoją trwałość, była kolebką i obroną rodzącego się życia, wypełniała pierwotne i autentyczne zadanie wychowania ludzkiego i religijnego dzieci i była równocześnie komórką społeczeństwa i Kościołem domowym.

źródło: „AD 2019 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl