"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


słowo na dziś

21-7-2018 → Mi2,1-5; Ps10,1-2.3-4.7-8.14(R.:por.12b); Mt12,14-21;

Jezus cichy i pokorny sercem: Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób Go zgładzić. Gdy Jezus dowiedział się o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Oto mój Sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodoba-nie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzy-czał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą».

Zbawcza misja Syna Bożego jako Człowieka dokonuje się „w mocy” Ducha Świętego. Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się z Dziewicy Maryi za sprawą Ducha Świętego, w Jego mocy. Od momentu chrztu w Jordanie Ewangelie o wiele bardziej wprost mówią o działalności Chrystusa w mocy Ducha. W ciągu publicznej działalności Jezus niejednokrotnie objawia tę samą moc Du-cha Świętego w stosunku do opętanych. Również po wniebowstąpieniu Jezus z Nazaretu pozostał w świadomości swoich uczniów jako Ten, „którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą” (Dz 10,38). Wspominali oni, iż dzięki tej mocy ludzie, słuchając Jego nauki, wielbili Boga i mówili: „Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój” (Łk 7,16); świadczyli po-nadto, że dzięki tej mocy Jezus „czynił znaki wielkie i cuda” (por. Dz 2,22), tak że „cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich” (Łk 6,19). W tym wszystkim, co czynił i czego nauczał Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, potwierdza się prawda słów proroka Izajasza o Mesjaszu: „Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim”. Katecheza, 5 VIII 1987

źródło: „AD 2018 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl