"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


o nas

Wszystkie szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich została powołana do życia w 1994 roku przez 269 Konferencję Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza szkoły katolickie prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne.

RSK posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. Działa w oparciu o Statut. Pracami Rady kieruje Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący. Kandydatura przewodniczącego jest każdorazowo zatwierdzana przez Konferencję Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich wspiera szkoły oraz ich organa założycielskie w zachowaniu katolickiej tożsamości i rozwijaniu działalności.

Do zadań Rady Szkół Katolickich należą:

– organizowanie formacji i dokształcania nauczycieli i wychowawców oraz udzielanie im pomocy prawnej;
– koordynowanie współpracy między szkołami katolickimi w zakresie wychowania i nauczania, w tym doskonalenia programów wychowawczo-dydaktycznych;
– wspieranie rozwoju szkół katolickich i świadczenie pomocy w tym zakresie diecezjom, parafiom, zakonom i stowarzyszeniom.

Rada Szkół Katolickich organizuje corocznie Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

Aktualnie:

Plenarne Zebranie Dyrektorów dokonało wyboru zarządu na nową trzyletnią kadencję w dniu 27 lutego 2013 r. w Częstochowie (art. 33 ust.2 Statutu RSK).

W skład zarządu weszły następujące osoby:

– Ks. mgr Zenon Latawiec, salezjanin, dyrektor Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu – przewodniczący RSK
– Ks. dr Jacek Kędzierski, kapłan Diecezji Włocławskiej, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – zastępca przewodniczącego
– P. mgr Przemysław Jabłoński, dyrektor Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu – skarbnik
– S. mgr Maksymiliana Wojnar, prezentka – sekretarz, Biuro RSK
– P. mgr Maria Chodkiewicz, reprezentuje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – członek Zarządu

Komisję Rewizyjną stanowią:

– Ks. mgr Krzysztof Niemczyk
– P. mgr Gregorz Baran
– S. dr Anna Rogozińska

Bezpośrednią pomoc w realizacji powyższych zadań pełni Krajowe Biuro Rady Szkół Katolickich. Biuro udziela też informacji osobom zainteresowanym.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl