"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


o nas

Wszystkie szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich została powołana do życia w 1994 roku przez 269 Konferencję Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza szkoły katolickie prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne.

RSK posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. Działa w oparciu o Statut. Pracami Rady kieruje Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący. Kandydatura przewodniczącego jest każdorazowo zatwierdzana przez Konferencję Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich wspiera szkoły oraz ich organa założycielskie w zachowaniu katolickiej tożsamości i rozwijaniu działalności.

Do zadań Rady Szkół Katolickich należą:

– organizowanie formacji i dokształcania nauczycieli i wychowawców oraz udzielanie im pomocy prawnej;
– koordynowanie współpracy między szkołami katolickimi w zakresie wychowania i nauczania, w tym doskonalenia programów wychowawczo-dydaktycznych;
– wspieranie rozwoju szkół katolickich i świadczenie pomocy w tym zakresie diecezjom, parafiom, zakonom i stowarzyszeniom.

Rada Szkół Katolickich organizuje corocznie Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

Aktualnie:

Plenarne Zebranie Dyrektorów dokonało wyboru zarządu na nową trzyletnią kadencję w dniu 27 lutego 2013 r. w Częstochowie (art. 33 ust.2 Statutu RSK).

W skład zarządu weszły następujące osoby:

– Ks. mgr Zenon Latawiec, salezjanin, dyrektor Zespołu Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu – przewodniczący RSK
– Ks. dr Jacek Kędzierski, kapłan Diecezji Włocławskiej, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – zastępca przewodniczącego
– P. mgr Przemysław Jabłoński, dyrektor Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu – skarbnik
– S. mgr Maksymiliana Wojnar, prezentka – sekretarz, Biuro RSK
– P. mgr Maria Chodkiewicz, reprezentuje Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – członek Zarządu

Komisję Rewizyjną stanowią:

– Ks. mgr Krzysztof Niemczyk
– P. mgr Gregorz Baran
– S. dr Anna Rogozińska

Bezpośrednią pomoc w realizacji powyższych zadań pełni Krajowe Biuro Rady Szkół Katolickich. Biuro udziela też informacji osobom zainteresowanym.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl